Tư vấn hợp đồng

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG Hợp đồng chính là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận và ý chí của các bên nhằm xác lập, thay đổi và chấm dứt quyền và nghĩa vụ khi tham gia giao dịch. Hợp đồng càng chặt chẽ bao nhiêu thì các rủi ro pháp lý càng được hạn chế […]