Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là trường hợp chủ doanh nghiệp không muốn tiếp tục kế hoạch kinh doanh hoặc kế hoạch kinh doanh đã đạt mục tiêu đề ra trong thời hạn nhất định hoặc doanh nghiệp không đáp ứng đủ các yêu cầu của pháp luật, thậm chí là bị thu hồi giấy phép […]